Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
Komunikat
2017-12-21
Zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przystpili dzi (21 grudnia 2017 roku) rano do przeszukania mieszkania posa na Sejm RP Stanisawa Gawowskiego.... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
W ramach walki ze zorganizowan przestpczoci podatkow Dolnolski Wydzia Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocawiu nadzoruje ledztwo dotyczce grupy przestpczej zajmujcej si ... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
Wczoraj (19 grudnia 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykonano czynnoci procesowe z picioma zatrzymanymi przez CBA osobami podejrzanymi o przestpstwa o charakterze korupcyjnym.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Zagroenia dla maoletnich w Internecie 

Materiay opracowane w Wydziale V Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu dotyczce zjawiska przestpczoci internetowej na szkod osób maoletnich.


    Chrocie N@s , Kto w Internecie robi Nam krzywd.

 
 
Wspóczesna, nieograniczona dostpno do mediów elektronicznych, powoduje, e coraz wiksza ilo osób maoletnich (dzieci i nastolatków), korzystajc z tych technologii przyswaja szkodliwe dla nich treci i obrazy. Niewaciwe, niekontrolowane przez dorosych, uywanie sieci internetowej przez dzieci, powoduje, e dochodzi zarówno do sytuacji, e to wanie osoby maoletnie staj si ofiarami przestpstw popenianych za pomoc Internetu, jak i osoby maoletnie same bywaj sprawcami tego rodzaju przestpstw, popenianych np. na szkod swych rówieników (np. zjawisko tzw. internetowej przemocy rówieniczej).
 
Wród najpowaniejszych zagroe wynikajcych z niewaciwego uytkowania Internetu przez dzieci, mona wskaza na nastpujce :
 
- cyberprzemoc - czyli podejmowanie, przy wykorzystaniu sieci, zachowa majcych na celu przeladowanie, zastraszanie, nkanie, wymiewanie innych osób (czsto rówieników),
 
- uwodzenie dziecka przez Internet czyli tzw. grooming – nawizywanie kontaktu z dzieckiem za pomoc sieci internetowej, przy wykorzystaniu rozmaitych, swoistych dla danego sprawcy, metod psychomanipulacji, w tym celu, aby finalnie doprowadzi do seksualnego wykorzystania dziecka w realnym (rzeczywistym) wiecie, do uczynienia go ofiar seksualnego wykorzystania, 
 
- sexting – czyli tzw. „komórkowe porno nastolatków” – zjawisko wystpujce czsto wród nastoletniej modziey, polegajce na rozpowszechnianiu za pomoc telefonów komórkowych zdj (obrazów) o tematyce erotycznej, bdcych udziaem osób nastoletnich,
 
 
- dostp do szkodliwych treci (obrazów)
-   zawierajcych przemoc – pornografi, wulgaryzmy,
-   propagujcych rasizm i ksenofobi,
-   nawoujcych do popenienia przestpstwa,
-   promujcych faszystowski lub inny totalitarnym ustrój pastwa,
-   zachcajcych do prostytucji, uywania narkotyków, hazardu,
-   zawierajcych elementy psychomanipulacji, promujcych okrelony kierunek wiatopogldowy, styl ycia ( np. nakanianie do udziau w sektach, promujce anoreksj, bulimi itp.),
 
- atwo nawizywania przez osoby maoletnie kontaktów (znajomoci) z nieznajomymi, co moe skutkowa póniejszym wykorzystaniem seksualnym.
 
Podejmujc inicjatyw na rzecz przeciwdziaania powyszym zjawiskom, polskie przepisy kodeksu karnego zawieraj stosowne uregulowania prawne, za pomoc których moliwe jest ciganie tego rodzaju przestpstw. Poniej wskazano te regulacje kodeksu karnego, które bezporednio odnosz si do przedmiotowej problematyki.
  

Rodzaj przestpstwa
Przepis kodeksu karnego
Groca kara
seksualne wykorzystanie maoletniego
 
art. 200 § 1 i 2 kodeksu karnego
§ 1. obcowanie pciowe z maoletnim poniej 15 lat lub dopuszczenie si wobec takiej osoby innej czynnoci seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania si takim czynnociom albo do ich wykonania,
Kara pozbawienia wolnoci od 2 lat do 12 lat
 
 
 
 
 
 
§ 2. prezentowanie maoletniemu poniej lat 15 wykonanie czynnoci seksualnej, w celu zaspokojenia seksualnego.
 
kara pozbawienia wolnoci od 2 lat do 12 lat
Grooming
uwodzenie dziecka przez Internet
 
art. 200a § 1 i 2 kodeksu karnego
§ 1. nawizanie, za porednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, kontaktu z maoletnim poniej lat 15, zmierzajce, za pomoc wprowadzenia go w bd, wyzyskania bdu lub niezdolnoci do naleytego pojmowania sytuacji albo przy uyciu groby bezprawnej, do spotkania z nim, w celu popenienia przestpstwa z art. 197 § 3 pkt. 2 kodeksu karnego lub z art. 200 kodeksu karnego, a take w celu produkowania lub utrwalania treci pornograficznych
kara pozbawienia wolnoci do 3 lat
 
§ 2.  skadanie, za porednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, maoletniemu poniej lat 15 propozycji obcowania pciowego, poddania si lub wykonania innej czynnoci seksualnej lub udziau w produkowaniu lub utrwalaniu treci pornograficznych i zmierzanie do  realizacji tej propozycji
kara grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do 2 lat
zakaz publicznego propagowania zachowa
o
charakterze pedofilskim
 
art. 200b kodeksu karnego
publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowa o charakterze pedofilskim,
 
kara
grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do 2 lat
prezentowanie, produkcja, rozpowszechnianie treci pornograficznych
 
art. 202 § 1-4a kodeksu karnego
 
§ 1. publicznie prezentowanie treci pornograficznych w sposób, mogcy narzuci ich odbiór osobie, która tego sobie nie yczy
kara grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienie wolnoci do roku
 
§ 2. prezentowanie maoletniemu poniej lat 15 treci pornograficznych lub udostpnianie mu przedmiotów majcych taki charakter albo rozpowszechnianie treci pornograficznych, w sposób umoliwiajcy takiemu maoletniemu zapoznanie si z nimi,
kara grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2
§ 3. produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie w celu rozpowszechnienia albo rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treci pornograficznych zudziaem maoletniego albo treci pornograficznych zwizanych z prezentowaniem przemocy lub posugiwaniem si zwierzciem,
kara pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8
 
§ 4. utrwalanie treci pornograficznych z udziaem maoletniego poniej 15 lat,
kara pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
§ 4a. sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treci pornograficznych z udziaem maoletniego poniej 15 lat,
karapozbawienie wolnoci od 3 miesicy do lat 5
§ 4b. produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treci pornograficznych przedstawiajcych wytworzony albo przetworzony wizerunek maoletniego uczestniczcego w czynnoci seksualnej,
kara grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2
 
utrwalanie wizerunku nagiej osoby, bez jej zgody
 
art. 191a § 1 kodeksu karnego
§ 1. utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynnoci seksualnej, uywajc w tym celu wobec niej przemocy, groby bezprawnej lub podstpu, albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynnoci seksualnej, bez jej zgody,
kara pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5
§ 2. ciganie nastpuje na wniosek pokrzywdzonego

 
                     Gdzie szuka pomocy i konsultacji ?
 
         Jeeli obserwujemy jakichkolwiek niepokojce zdarzenia, które stanowi przejaw zachowa przestpczych, dokonywanych na szkod osób maoletnich, przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów elektronicznych, moliwe jest uzyskanie stosownego wsparcia i pomocy, poprzez kontakt z niej wymienionymi organizacjami, zaangaowanymi w realizacj ogólnospoecznej kampanii na rzecz bezpieczestwa dzieci w sieci.
 
1. Fundacja Dzieci Niczyje – organizacja pozarzdowa, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom i opiekunom, realizujca midzy innymi program na rzecz bezpieczestwa dzieci w Internecie „Dziecko w sieci”
adres : ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./fax 22 616 02 68, fax. 22 616 03 14
adres e-mail fdn@fdn.pl,
 
2. Helpline.org.pl - wspólny projekt Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rzecz przeciwdziaania przestpczoci w sieci na szkod dzieci,
strona internetowa - www.helpline.org.pl
bezpatna infolinia – 800-100-100
 
 
3. Dyurnet.pl - hotline utworzony przez Naukow i Akademick Sie Komputerow w porozumieniu z Komisj Europejsk w ramach akcji Safer Internet Action Plan.
adres : ul. Wwozowa 18, 02-796 Warszawa,
fax. 22 380 80 55
adres e-mail info@dyzurnet.pl,
zgaszanie nielegalnych treci – adres - dyzurnet@dyzurnet.pl
infolinia – 0-801 615 005
 
4. Fundacja Kidprotect.pl – organizacja pozarzdowa, zajmujca si szeroko pojt ochron dzieci i modziey przed zagroeniami zwizanymi z korzystaniem z Internetu, a take niebezpieczestwami, na jakie naraone s dzieci w realnym wiecie.
adres – ul. Dzielna 21/83, 01-029 Warszawa
tel./fax – 22 636 73 04
adres e-mail – fundacja@kidprotect.pl
 
Poza wyej wskazanymi organizacjami, rodzice, nauczyciele oraz inni opiekunowie prawni, dostrzegajc negatywne zjawiska, które w ich przekonaniu wiadcz o popenianiu przestpstw, na szkod maoletnich przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, dysponuj take moliwociami w zakresie zainicjowania stosownych dziaa organów cigania, zawiadamiajc o zaistnieniu tego rodzaju zjawisk, waciwe miejscowo jednostki Policji lub Prokuratury.
 
Peen wykaz waciwych na obszarze województwa wielkopolskiego, jednostek Prokuratury znajdziecie Pastwo na stronie Prokuratury Okrgowej w Poznaniu – www.poznan.po.gov.pl. Wykaz waciwych jednostek Policji znajdziecie Pastwo na stronie www.wielkopolska.policja.gov.pl
 
Mamy nadziej, e przedstawione na niniejszej stronie zagroenia, a take wskazane adresy organizacji, w których mona znale stosown pomoc i wsparcie, przyczyni si do upowszechnienia wiedzy na temat problemu przestpczoci internetowej, dokonywanej na szkod osób maoletnich i pozwol na podejmowanie skutecznych dziaa w kierunku przeciwdziaania tym szkodliwym zjawiskom. Pamitajmy, e gos maoletnich, aby ich chroni i ustrzec przed zagroeniami, jakie czyhaj na nich w sieci, z ca pewnoci nie pozostanie bez reakcji organów cigania, pod warunkiem, e tego rodzaju patologiczne zjawiska bd ujawniane i stanowi bd dla Nas, tj. Policji i Prokuratury, wany sygna, stanowicy podstaw do podjcia stosownych, przewidzianych prawem rodków.
  
Podejmijmy wspólne dzieo na rzecz tego, aby wszelkie sygnay o treci „Chrocie N@s, Kto w Internecie robi nam krzywd” nie pozostay bez reakcji na ten problem.
 

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2018 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 434599