Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
Komunikat
2017-12-21
Zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przystpili dzi (21 grudnia 2017 roku) rano do przeszukania mieszkania posa na Sejm RP Stanisawa Gawowskiego.... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
W ramach walki ze zorganizowan przestpczoci podatkow Dolnolski Wydzia Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocawiu nadzoruje ledztwo dotyczce grupy przestpczej zajmujcej si ... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
Wczoraj (19 grudnia 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykonano czynnoci procesowe z picioma zatrzymanymi przez CBA osobami podejrzanymi o przestpstwa o charakterze korupcyjnym.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Zamwienia publiczne 

Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cen, zgodnie z art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na wiadczenie usugi kompleksowego sprztania pomieszcze wewntrznych i terenów zewntrznych prokuratur okrgu koniskiego wraz z myciem okien. Informacja z otwarcia ofert PO VII WB 261.12.2017

 


 

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na zadanie „Dostawa sprztu komputerowego i akcesoriów komputerowych na rzecz prokuratur okrgu koniskiego”– nr postpowania PO VII WB 262.157.2017


 

Ogoszenie o zamówieniu pn. „Usuga fizycznej ochrony osób i mienia, caodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okrgowej w Koninie i podlegych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Supcy w 2018 roku, sygnatura postpowania PO VII WB 261.10.2017


 

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na "Dostaw gazet i czasopism na rzecz prokuratur okrg koniskiego w 2018 r. "– numer postpowania PO VII WB 262.148.2017

   


Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8 na wiadczenie usug w zakresie wykonywania zada suby bezpieczestwa i higieny pracy oraz zada z zakresu ochrony przeciwpoarowej na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego na okres 24 m – cy" – numer postpowania PO VII WB 262.145.2017

  


 

Zapytanie cenowe - postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „Zakup i dostaw stanowisk do bezpiecznego rozadowania broni oraz sejfów do przechowywania broni na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego"– nr postpowania PO VII WB 262.46.2017

 


 

Zapytanie cenowe - postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „Usug z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego"– nr postpowania PO VII WB 262.138.2017


Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „ Zakup kalendarzy prawniczych podrcznych oraz kalendarzy ksikowych i stojcych biurkowych na 2018 rok na rzecz prokuratur okrgu koniskiego"– nr postpowania PO VII WB 262.131.2017


Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „wiadczenie usug w zakresie dokonywania okresowych przegldów technicznych agregatu wody lodowej AERMEC AN 1517 na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie”– nr postpowania PO VII WB 262.108.2017

 


Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postpowanie wyczone spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Biece konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujcych si w prokuraturach okrgu koniskiego”– nr postpowania PO VII WB 262.94.2017

 


 

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Obsug serwisow wewntrznej sieci telefonicznej oraz centralek telefonicznych prokuratur okrgu koniskiego”– nr postpowania PO VII WB 262.93.2017

 


Ogoszenie o zamówieniu (Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym) wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Usug z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego”– nr postpowania PO VII WB 262.57.2017

Pliki do pobrania (.zip)


Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Dostaw materiaów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urzdze wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego w roku 2017”– nr postpowania PO VII WB 262.31.2017

 


Ogoszenie o zamówieniu (Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym) wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Wykonanie oraz dostawa piecztek na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej prokuratur rejonowych”– nr postpowania PO III WB 262.26.2017.

 


 

Ogoszenie o zamówieniu (Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym) wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8 na „Dostaw kopert, druków prokuratorskich i administracyjnych na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego w 2017r”– nr postpowania PO III BA 262.18.2017.


 

 

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Dostaw materiaów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego”– nr postpowania PO III BA 262.20.2017


PO III G 230.338.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Wykonywanie usugi zbierania i przewozu zwok ludzkich na zlecenie prokuratur okrgu koniskiego”– nr postpowania PO III G 230.338.2016

 • Ogoszenie o zamówieniu.pdf
 • Zacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.doc
 • Zacznik nr 2 Owiadczenie Wykonawcy.doc
 • Zacznik nr 3 Wykaz pojazdów.doc
 • Zacznik nr 4 Formularz ofertowy.doc
 • Zacznik nr 5 Projekt umowy.doc

 


 

Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cen, zgodnie z art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na wiadczenie usugi kompleksowego sprztania pomieszcze wewntrznych i terenów zewntrznych prokuratur okrgu koniskiego wraz z myciem okien i praniem.

 • Informacja z otwarcia ofert.pdf
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 • Ogoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 

 


PO III G 230.340.2016

Ogoszenie o zamówieniu pn. „Usuga fizycznej ochrony osób i mienia, caodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okrgowej w Koninie i podlegych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Supcy w 2017 roku, sygnatura postpowania PO III G 230.340.2016

Na podstawie przepisów okrelonych w Dziale III Rozdziale 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (tj. Dz.U.2015 r. poz. 2164 ze zm.)  – „Zamówienia na usugi spoeczne i inne szczególne usugi”

 • Ogoszenie o zamówieniu.pdf
 • Zacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc
 • Zacznik nr 2 - Owiadczenie dotyczce spenienia warunków.doc
 • Zacznik nr 3 - Owiadczenie dotyczce przesanek wykluczenia z postpowania.doc
 • Zacznik nr 4 - Wykaz usug.doc
 • Zacznik nr 5 - Owiadczenie dotyczce grupy kapitaowej.doc
 • Zacznik nr 6 - Formularz ofertowy.doc
 • Zacznik nr 7 - Projekt umowy.doc
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


 

 

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na zadanie: „Dostawa sprztu komputerowego i akcesoriów komputerowych na rzecz prokuratur okrgu koniskiego”– nr postpowania PO III G 230.270.2016


 

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na zadanie: „Remont pomieszcze Prokuratury Rejonowej w Kole”– nr postpowania PO III G 230.149.2016

 

 


Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Dostaw gazet i czasopism na rzecz prokuratur okrgu koniskiego w 2017 r.”– nr postpowania PO III G 230.269.2016


 

PO III G 230.255.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Usug kompleksowego sprztania pomieszcze wewntrznych i terenów zewntrznych prokuratur okrgu koniskiego wraz z myciem okien i praniem”– nr postpowania PO III G 230.255.2016

 • Ogoszenie o zamówieniu.pdf
 • Zacznik nr  1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc
 • Zacznik nr  2 - Owiadczenie wstpne.doc
 • Zacznik nr  3 - Wykaz usug.doc
 • Zacznik nr  4 - Formularz ofertowy.doc
 • Zacznik nr  5 - Projekt umowy.doc
 • Odpowied na pytanie z dnia 19.10.2016r..pdf
 • odpowied na pytanie z dnia 21.1 0.2016 r..pdf

 


PO III G 230.249.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na Zakup kalendarzy prawniczych podrcznych oraz kalendarzy ksikowych i stojcych biurkowych na 2017 rok na rzecz prokuratur okrgu koniskiego – nr postpowania PO III G 230.249.2016.

 • Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym.pdf
 • Zacznik nr 1 - opis przedmiotu  zamówienia.pdf
 • Zacznik nr 2 - Formularzofert owy.doc

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej


 

PO III G 230.193.2016

Ogoszenie o zamówieniu pn. „remont pomieszcze siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10” z dnia 27 lipca 2016 r., sygnatura postpowania PO III G 230.193.2016
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 


 

 

PO III G 230.174.2016

Ogoszenie o zamówieniu pn. „remont pomieszcze siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10” z dnia 28 czerwca 2016 r., sygnatura postpowania PO III G 230.174.2016
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 • Ogoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Zaczniki
 • Uniewanienie postpowania.pdf

 


 

 

 

PO III G 230.136.2016

Ogoszenie o zamówieniu pn. „remont pomieszcze siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10” z dnia 02 czerwca 2016 r., sygnatura postpowania PO III G 230.136.2016
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 • Ogoszenie o zamówieniu.pdf
 • SIWZ.pdf
 • Zaczniki.zip

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf


 

PO III G 230.120.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8  na opracowanie treci SIWZ zgodnej z obowizujcymi przepisami ustawy Prawo Zamówie Publicznych, uwzgldniajcej posiadan przez Zamawiajcego dokumentacj projektow oraz zgodnej z wymaganiami Zamawiajcego ustalonymi w trakcie konsultacji na zadanie pn. „Remont pomieszcze siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10”

 • Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
 • Zacznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Zacznik nr 2 - Owiadczenie
 • Zacznik nr 3 - Projekt umowy


 

PO III G 230.110.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8  na usugi w zakresie wykonywania, zleconych kadorazowo przez Zamawiajcego, drobnych napraw i robót awaryjnych w brany wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, stolarki okiennej, drzwiowej, meblowej i brany budowlanej na rzecz Prokuratury Okrgowej w Koninie, Prokuratury Rejonowej w Turku i Supcy.

 • Zapytanie ofertowe z ogoszeniem o zamówieniu.pdf
 • Zacznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Zacznik nr 2 - Owiadczenie
 • Zacznik nr 3 - Projekt umowy

 

 


PO III G 230.93.2016
 
Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2015 r. poz. 2164 - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “wiadczenie usug medycznych obejmujcych profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie i Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Kole, Supcy i Turku.

 


 

PO III G 230.51.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8,  na dostaw telefonów komórkowych na rzecz Prokuratury Okrgowej w Koninie.

 • Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
 • Zacznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 


PO III G 230.67.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8  na dostaw materiaów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urzdze wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego w roku 2016.

 


 

 

PO III G 230.14.2016

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 - art. 4 pkt. 8  na dostaw materiaów biurowych i papieru na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego.

 • Zapytanie ofertowe z ogoszeniem o zamówieniu
 • Zacznik nr 1 – Formularz cenowy
 • Zacznik nr 2 - Formularz ofertowy
 • Zacznik nr 3 - Owiadczenie
 • Zacznik nr 4 – Projekt umowy

 

 


 

 

PO III G 230.60.2016
 
Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2015 r. poz. 2164 - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Wykonanie i dostawa
piecztek na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej prokuratur rejonowych.”

do pobrania w pliku .zip;

zapytanie cenowe_piecztki.pdf
Formularz ofertowy_zacznik nr 1.pdf
projekt umowy_zacznik nr 2.pdf

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.pdf

 


 

 

PO III G 230.10.2016
 
Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Dostawa kopert i druków administracyjnych na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz podlegych jej Prokuratur Rejonowych w Koninie, Kole, Supcy i Turku w 2016 r”.

do pobrania w pliku .zip;

zapytanie cenowe.pdf
zalacznik nr 1.pdf
Zacznik nr 2.pdf
zaacznik nr 3.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - (pobierz PDF)

 


 

III G 230/410/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8  na dostaw sprztu komputerowego na rzecz Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej prokuratur rejonowych.

do pobrabnia w pliku .zip:

Zaproszenie do zoenia oferty cenowej
Zacznik nr 1 – Specyfikacja techniczna
Zacznik nr 2 - Formularz ofertowy
Zacznik nr 3 - Owiadczenie
Zacznik nr 4 - Projekt umowy


 

III G 230/399/15

Ogoszenie o zamówieniu na „usug fizycznej ochrony osób i mienia, caodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okrgowej w Koninie i podlegych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Supcy w 2016 roku” z dnia 26 listopada 2015 r., sygnatura postpowania III G 230/399/15. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 • Ogoszenie o zamówieniu.pdf
 • SIWZ.pdf
 • Zacznik nr 1 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 2 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 3 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 4 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 5 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 6 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 7 do SIWZ.doc
 • Zacznik nr 8 do SIWZ.doc
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 

 • Ogoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


 

III G 230/395/15
 
Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Dostawa gazet i czasopism w roku 2016 na potrzeby prokuratur okrgu koniskiego”.


 

III G 230/381/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “wiadczenie usug w zakresie wykonywania zada suby bezpieczestwa i higieny pracy oraz zada z zakresu ochrony przeciwpoarowej na potrzeby prokuratur okrgu koninskiego”.

 


 

III G 230/353/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8  na usug kompleksowego sprztania pomieszcze wewntrznych i terenów zewntrznych prokuratur okrgu koniskiego wraz z myciem okien i praniem.


III G 230/272/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “biece konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujcych si w prokuraturach okrgu koniskiego”.

Pliki do pobrania (.zip) 

 


 

III G 230/256/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8
na zakup i dostaw skanera stolikowego na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Koninie.

 • zaproszenie.pdf
 • zacznik nr 1.pdf
 • Zacznik nr 2 - Formularz ofert owy.doc

 


 

III G 230/218/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8  na obsug serwisow wewntrznej sieci telefonicznej oraz centralek telefonicznych prokuratur okrgu koniskiego.

 • Zaproszenie do zoenia oferty cenowej.pdf
 • Zacznik nr 1.doc 
 • Zacznik nr 2.doc  
 • Zacznik nr 3.doc
 • Zacznik nr 4.doc

III G 230/201/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8  na wiadczenie kompleksowych usug serwisowych urzdze biurowych dla potrzeb Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej jednostek.

 • Zaproszenie do zoenia oferty.pdf
 • Zacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
 • Zacznik nr 2 - Formularz cenowy.doc
 • Zacznik nr 3 - owiadczenie.doc
 • Zacznik nr 4 - projekt umowy.doc

 


 

III G 230/182/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8  na zakup i dostaw skanera stolikowego na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie.

 • Zaproszenie.pdf
 • Zalcznik nr 1.pdf
 • Zalcznik nr 2.pdf

 


 

VII G 230/124/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8  na dostaw materiaów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urzdze wielofunkcyjnych na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej Prokuratur Rejonowych w Koninie, Kole, Supcy i Turku w roku 2015.

 


 

VII G 230/66/15

Ogoszenie o zamówieniu wyczonym spod stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z pón. zm. - art. 4 pkt. 8 na opracowanie dostawa piecztek na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Koninie i podlegych jej prokuratur rejonowych.
Dokumenty do pobrania (plik .zip)

 


 

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2018 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 434597