Strona gwna
Ogoszenia ARCHIWALNE
Zamwienia publiczne ARCHIWALNE
Rzecznik prasowy +48 693 090 387 ARCHIWALNE
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Ogoszenia ARCHIWALNE 

PO VII WB 233.1.2021

Ogoszenie przetargu publicznego na sprzeda samochodu osobowego - Sprzeda samochodu marki Renault Thalia Prokuratury Okrgowej w Koninie


 


Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Supcy zawiadamia pokrzywdzonych, e w dniu 29 grudnia 2020 r. zosta przesany do Sdu Rejonowego w Supcy Wydzia II Karny wniosek zoony na podstawie art. 335 § 1 kpk przeciwko Jadwidze W. oskaronej o popenienie przestpstw z art. 286 § 1 kk

 


 

Ogoszenie z dnia  12 listopada 2020 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.4.2020


Ogoszenie o wynikach I etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie na docelowe stanowisko modszego referenta Prokuratury Rejonowej w Koninie.


Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie na docelowe stanowisko modszego referenta Prokuratury Rejonowej w Koninie.

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Koninie – 2 etaty


 

Ogoszenie z dnia: 22 padziernika 2020 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.3.2020


Prokurator Okrgowy w Koninie ogasza konkurs na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Koninie. 

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na 3 stanowiska asystentów prokuratora w prokuraturach okrgu koniskiego


 

Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu 3 stanowiska asystentów prokuratora w prokuraturach okrgu koniskiego


 

Ogoszenie o wynikach I etapu konkursu na 3 stanowiska asystentów  prokuratora w prokuraturach okrgu koniskiego.


 

Ogoszenie o wynikach I etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie na docelowe stanowisko urzdnicze specjalisty ds. pac

Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze specjalisty ds. pac w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „specjalisty ds. pac” w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


 

Ogoszenie dot. wyników naboru na stanowisko specjalisty ds. pac


 

Ogoszenie o konkursie na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie na docelowe stanowisko specjalisty ds. pac


 

„Ogoszenie o konkursie na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie na docelowe stanowisko specjalisty ds. pac.”


 

OGOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURACH OKRGU KONISKIEGO


 

PO IV WOS 021.33.2020

Zarzdzenie Nr 33/2020 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmiany Zarzdzenia nr 33/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


 

Ogoszenie z dnia  13 wrzenia 2019 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.3.2019

Ogoszenie o wynikach I etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze modszego referenta w  Prokuraturze Rejonowej w Supcy.
 

 

Ogoszenie o wynikach II etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze modszego referenta w  Prokuraturze Rejonowej w Supcy.

Ogoszenie o wynikach III etapu konkursu na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze modszego referenta w  Prokuraturze Rejonowej w Supcy.


 

 PO IV WOS 021.1.2020

Zarzdzenie Nr 1/2020 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Zarzdzenia nr 33/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.
 

 

Ogoszenie z dnia: 12 wrzenia 2019 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.4.2019

Prokurator Okrgowy w Koninie ogasza konkurs na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Kole
 

 

 

Ogoszenie z dnia: 2 lipca 2019 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.3.2019

Prokurator Okrgowy w Koninie ogasza konkurs na sta urzdniczy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzdnicze „modszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Supcy


 

Projekt pomocy ofiarom przestpstw.


Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina, ul. PCK 13 – uprzejmie informuje, e realizuje w latach 2019 -2021 projekt wspófinansowany przez Ministra Sprawiedliwoci pt. "Pomoc osobom pokrzywdzonym przestpstwem oraz osobom im najbliszym, wiadkom i osobom im najbliszym".
 Zapewniamy bezpatn pomoc prawn, psychologiczn, mediacj, pomoc terapeutyczn i psychiatryczn, po uprzednim umówieniu. Ponadto dla osób uprawnionych zwracamy koszty dojazdu rodkami komunikacji publicznej do Punktów Pomocy w Koninie, Kazimierzu Biskupim, Kole, Supcy i Turku, koszty schronienia, dofinansowania do zakupu ywnoci, szkolenia podnoszce kwalifikacje zawodowe oraz wyjazd maoletniego na krótki wypoczynek.
 Ze rodków Funduszu Sprawiedliwoci uruchomilimy Orodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem w Koninie oraz Lokalne Punkty  w Kazimierzu Biskupim, Supcy, Kole i Turku.
 Czynna jest infolinia caodobowa pod numerem telefonu 792592909 oraz telefony do osób pierwszego kontaktu w Koninie tel. 792592072, w Supcy  tel. 792 592 027, w Kole tel. 792 592042, w Turku tel. 792 592 034 i w Kazimierzu Biskupim tel., 792 592 884.
 Informacje o projekcie zawarte bd na stronie www.tio.konin.pl.

DARMOWE PORADY PRAWNE


Dyury Prokuratorów w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem"


 

Ogoszenie z dnia 05 lutego dot. konferencji prasowej zaplanowanej na dzie 19 lutego 2019 r. godz. 10.00.


Zarzdzenie Nr 52/2018  Prokuratora Okrgowego  w Koninie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróy wiadków i osób towarzyszcych, jeeli wiadek nie moe stawi si na wezwanie bez opieki takiej osoby w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


Ogoszenie o sprzeday zuytych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie, nr sprawy PO VII WB 233.8.2018.


Zarzdzenie nr 33/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakadowego Funduszu Socjalnych
w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 


 


Uprzejmie informuj, e w okresie od 19 do 25 lutego 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje po raz kolejny Tydzie Pomocy Ofiarom Przestpstw. Jedn z form obchodów tego Tygodnia bdzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci w ramach dyurów bezpatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysugujcych ofiarom przestpstwpokrzywdzonym.


 


 

Ogoszenie o II przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.26.2017

 


 


Ogoszenie o przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.26.2017


 


 

Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie, nr sprawy PO VII WB 233.24.2017


 


Informacja oraz Zarzdzenie nr 88/2017 Prokuratora Okrgowego w Koninie  z dnia 30 padziernika 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie.Komunikat Prokuratora Regionalnego w Gdasku dot. ledztwa o sygn. RP I Ds. 2.2016 p-ko czonkom Zarzdu spóki "Poyczka Gotówkowa" Sp. z o.o. w Tarnowie (dot. pomocy pokrzywdzonym wobec faktu ogoszenia upadoci spóki poprzez zamieszczenie w. w. pisma na stronach internetowych prokuratur w caym kraju).


Ogoszenie o drugim przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.15.2017

 


 

Informacja o ustaleniu 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 


 

Ogoszenie o przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.13.2017


 

Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników majtku ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Rejonowej w Kole, nr sprawy PO III BA 233.3.2017


Ogoszenie o przetargu na sprzeda samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbdny skadnik majtku, nr sprawy PO VII WB 233.12.2017


 

Baza danych osób nadzorujcych i koordynujcych dziaanie sub realizujcych zadania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie z uwzgldnieniem  województwa wielkopolskiego  ( stan na  17.06.2016 )


Zarzdzenie nr 30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku Prokuratora Okrgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


Ogoszenie o sprzeday zbdnych skadników mienia ruchomego bdcych na stanie Prokuratury Okrgowej w Koninie.


Zarzdzenie Nr 17/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Prokuratopra Okrgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.

 


 

Konin, dnia 4 lutego 2016 r.

 

Konferencja prasowa zaplanowana na dzie 18 lutego 2016 r. godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1. 

Konin, dnia 28 wrzenia 2015 r.


K O M U N I K A T

Prokuratura Okrgowa w Koninie informuje, e w zwizku z obchodami Midzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniu 15 padziernika 2015 r. w okresie od 12 do 17 padziernika 2015 r. bdzie obchodzony ,,Tydzie Mediacji” pod hasem ,,Masz prawo do mediacji”.
Informuj równie, e na tablicach ogosze Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz tablicach ogosze Prokuratur Rejonowych znajduj si aktualne listy mediatorów.


Prokurator Okrgowy

Marek Lewicki


I A 021/31/15

Zarzdzenie nr 31/15 z dnia 21 lipca 2015 roku Prokuratora Okrgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia

dni wolnych od pracy w Prokuraturze Okrgowej w Koninie.


Z okazji Midzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogasza VI konkurs na prac pt. „Mediacja w zmienionym modelu postpowania karnego”

 

Warunki konkursu:

- objto opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);

- termin nadesania pracy: 30 wrzenia 2015 r.;

- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

 

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury skadajcego si z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidzia nagrody. Wyróniona praca zostanie opublikowana w miesiczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji równie w innych publikatorach powiconych mediacji.

 

 

Z powaaniem,

 

Biuro Prokuratora Generalnego

Wydzia Informacji i Kontaktu z Mediami

----------------------------------------------------------------

tel.: (022) 12 51 832

fax: (022) 12 51 834


 

Kampania edukacyjna „Nie daj si zrobi w supa”.


 

Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, e II Kongres Nauk Sdowych odbdzie si w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, Warszawa 00-927.

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim prawie, zasada kontradyktoryjnoci.

2.       Ustawa o biegych, status biegego w Polsce.

Do wzicia udziau w kongresie zapraszamy wszystkich biegych z list sdów okrgowych jak i biegych powoywanych do sprawy (ad hoc), rzeczoznawców oraz prawników. Zmiany, jakie bd obowizywa w kodeksach w Polsce od 1 lipca 2015 roku daj nowe moliwoci, ale i ryzyko dla ekspertów - przez dopuszczenie moliwoci wydawania opinii prywatnych na zlecenie kancelarii adwokackich. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustaw o biegych liczymy, i do 20-tego czerwca zostanie ona przyjta przez Sejm RP.

Szczegóowe informacje organizacyjne bd ujte w komunikacie nr 2, który ukae si w styczniu 2015 roku.

Informacje o I KNS znajd Pastwo na stronie www.1kns.pl

 

Komitet Organizacyjny                                                                                               Komitet Naukowy

Dr med. Jerzy Pobocha                                                                                               prof. dr Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sdowej

www.ptps.com.pl

e-mail: ptps@ptps.com.pl

tel: 605-053-894 i 506-728-740

fax: 091 – 881-21-34


I K 141/87/14

 

Informacja

 

Uprzejmie informuj o szkoleniu realizowanym w ramach projektu
„Wdroenie oceny okresowej prokuratorów” wspófinansowanym z Europejskiego Funduszu Spoecznego, które jest dostpne na platformie e-learningowej Wykonawcy
pod subdomen
https://szkolenia.pg.gov.pl. Link dostpowy do szkolenia znajduje si na stronie internetowej Prokuratury Generalnej i dostpny bdzie na stronie Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury.

Szkolenie adresowane jest do prokuratorów ocenianych, tj. podlegajcych ocenie okresowej prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599 z pón. zm.).
Celem szkolenia jest zapoznanie wszystkich ocenianych prokuratorów z systemem ocen okresowych pracy prokuratora, wyjanienie procedury, formularzy oraz poj uywanych przy dokonywaniu oceny. Szkolenie ma charakter e-learningowy
i odpowiada 6 godzinom szkoleniowym.

 

Kierownik Szkolenia

Prokuratury Okrgowej w Koninie

 

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okrgowej


KOMUNIKAT

Prokuratura Okrgowa w Koninie informuje, e w zwizku z obchodami Midzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniu 16 padziernika 2014 roku w okresie od 13 do 18 padziernika 2014 roku bdzie obchodzony "Tydzie Mediacji" pod hasem "Masz prawo do mediacji".

Informuj równie, e na tablicach ogosze Prokuratury Okrgowej w Koninie oraz tablicach ogosze Prokuratur Rejonowych znajduj si aktualne listy mediatorów.

PROKURATOR OKRGOWY

         Marek Lewicki


Wykaz organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dofinansowanie ze rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej udzielajcych bezpatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem.

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/

 


 

I A 021/27/2014

Zarzdzenie NR 27/2014 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 17 czerwca 2014 r.


VII G 20/24/2014

Ogoszenie o dysponowaniu zbdnymi skadnikami majtku ruchomego, któe mog sta si przedmiotem nieodpatnego przekazania.


VII G 20/27/14

Ogoszenie o dysponowaniu zbdnym skadnikiem majtku ruchomego, który moe sta si przedmiotem nieodpatnego przekazania.


I A 021/14/14

Zarzdzenie NR 14/14 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 • pobierz (*.pdf)

   


 • I A 021/15/14

  Zarzdzenie NR 15/14 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 • pobierz (*.pdf)

   


   

 • I A 021/10/14

  Zarzdzenie nr 10/14 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 4 kwietnia 2014 r.


  I A 021/ 6  /2014

  Zarzdzenie Nr 6/2014 Prokuratora Okrgowego w Koninie z  dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróy wiadków i stron w postpowaniu sdowym.  Ogoszenie o nieodpatnym przekazaniu skadnika majtku ruchomego – dotyczy samochodu osobowego Renault Megane.


           Informacja dotyczca uruchomienia Przez Krajow Szko Sdownictwa i Prokuratury nowej strony internetowej KSSiP oraz Platrformy Szkoleniowej KSSiP.


         W imieniu Prokuratora Okrgowego w Koninie uprzejmie zapraszam na konferencj prasow zaplanowan na dzie 17 lutego 2014 r. godz. 10:00 w siedzibie tutejszej Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1.
         Konferencja ta powicona zostanie gównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okrgowej w Koninie wraz z podlegymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Supcy w roku 2013.

  Z powaaniem
  Rzecznik Prasowy
  Prokuratury Okrgowej w Koninie
  Prokurator
  Marek Kasprzak

   


         Uprzejmie informuj, e w okresie od 24 do 28 lutego 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje po raz kolejny Tydzie Pomocy Ofiarom Przestpstw. Jedn z form obchodów tego Tygodnia bdzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci w ramach dyurów bezpatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysugujcych ofiarom przestpstwpokrzywdzonym.

      W zakresie tutejszej Prokuratury dyury penione bd:
  1. w Prokuraturze Okrgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyskiego 1
  2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakadowa 7
  3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23
  4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10
  5. w Prokuraturze Rejonowej w Supcy ul. Poznaska 14

  w dniach 24 do 28 lutego 2014 r. od godz. 8.00 do 15.00.

  Opracowa:
  Rzecznik Prasowy
  Prokurator Prokuratury Okrgowej
  Marek Kasprzak


   

  Konin, dnia 11 wrzenia 2013 r.

  Komunikat dot. Midzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniach od 14 do 19 padziernika 2013 roku.


  Owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej Prokuratora Okrgowego w Koninie za rok 2012.

  Sprawozdanie z wykonania planu dziaalnoci Prokuratury Okrgowej w Koninie za rok 2012 dla dziau/ dziaów administracji rzdowej: Sprawiedliwo.


   

  Uprzejmie informuj, e w okresie od 25 lutego do 2 marca 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje po raz kolejny Tydzie Pomocy Ofiarom Przestpstw. Jedn z form obchodów tego Tygodnia bdzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci w ramach dyurów bezpatnych porad
  oraz informacji o uprawnieniach przysugujcych ofiarom przestpstw pokrzywdzonym.

   

  W zakresie tutejszej Prokuratury dyury penione bd:

  1.      w Prokuraturze Okrgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyskiego 1

  2.      w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakadowa 7

  3.      w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23

  4.      w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10

  5.      w Prokuraturze Rejonowej w Supcy ul. Poznaska 14

   w dniach 25 lutego do 2 marca 2013 r. od godz. 8.00 do 15.00.

  Opracowa

  Rzecznik Prasowy

  Prokurator Prokuratury Okrgowej

  Marek Kasprzak


  W imieniu Prokuratora Okrgowego w Koninie uprzejmie zapraszam
  na konferencj prasow zaplanowan na dzie 12 lutego 2013 r. godz. 10:00
  w siedzibie tutejszej Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1.

  Konferencja ta powicona zostanie gównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okrgowej w Koninie wraz z podlegymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Supcy w roku 2012.

  Z powaaniem

  Rzecznik Prasowy

  Prokuratury Okrgowej w Koninie

  Prokurator

  Marek Kasprzak


  Zarzd Gówny Stowarzyszenia Prokuratorów RP informuje, i w dniu 29.01.2010r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okrgowej w Poznaniu odbdzie si Walny Zjazd Stowarzyszenia Prokuratorów RP, na który zaproszeni zostaj wszyscy czonkowie SP RP.
  Zarzdzenie Nr 10/2012 Prokuratora Okrgowego w Koninie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych

  » Zarzdzenie nr 10 z 2012r. ZFSS
  » Regulamin Komisji Socjalnej
  » Zaczniki do regulaminu
  » Regulamin ZFSS

  Prokuratura Okr�gowa w Koninie 2022 © Wszystkie prawa zastrze�one licznik odwiedzin: 717934