Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
Komunikat
2017-12-21
Zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przystpili dzi (21 grudnia 2017 roku) rano do przeszukania mieszkania posa na Sejm RP Stanisawa Gawowskiego.... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
W ramach walki ze zorganizowan przestpczoci podatkow Dolnolski Wydzia Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocawiu nadzoruje ledztwo dotyczce grupy przestpczej zajmujcej si ... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
Wczoraj (19 grudnia 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykonano czynnoci procesowe z picioma zatrzymanymi przez CBA osobami podejrzanymi o przestpstwa o charakterze korupcyjnym.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Uprawnienia pokrzywdzonych 
Lista podmiotów, które wiadcz pomoc na rzecz pokrzywdzonych, finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


JEELI JESTE OSOB POKRZYWDZON PRZESTPSTWEM - PAMIETAJ!

MOESZ OTRZYMA BEZPATN POMOC

 


 Podstawowe prawa  i obowizki pokrzywdzonego
 

 1. Podstawowe prawa pokrzywdzonego:

 1. Pokrzywdzony w postpowaniu przygotowawczym jest stron uprawnion do dziaania we wasnym imieniu i zgodnie z wasnym interesem

  (art. 299 §1 kpk).

 2. Jeeli pokrzywdzonym jest maoletni albo ubezwasnowolniony cakowicie lub czciowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której sta piecz pokrzywdzony pozostaje

  (art. 51 § 2 i 3 kpk).

 3. Jeeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególnoci ze wzgldu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa moe wykonywa osoba, pod której piecz pokrzywdzony pozostaje

  (art. 52 § 3 kpk).

 4. W razie mierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysugiway, mog wykonywa najblisze osoby, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator dziaajc z urzdu

  (art. 52 § 1 kpk).

 5. Za pokrzywdzonego, który nie jest osob fizyczn czynnoci procesowych dokonuje organ uprawniony do dziaania w jego imieniu

  (art. 51 § 1 kpk)

  . Pokrzywdzony moe te w toku postpowania karnego ustanowi swojego penomocnika

  (art. 87 § 1 kpk).

 6. Pokrzywdzony moe zoyc wniosek o wyczenie sdziego, jeeli istnieje okoliczno tego rodzaju, e mogaby wywoa uzasadnion wtpliwo co do jego bezstronnoci w danej sprawie

  (art. 42 § 1 kpk).


 7. Jeeli pokrzywdzony wykae, e warunki materialne nie pozwalaj mu na poniesienie kosztów zwizanych z penomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, moe zoy do prokuratora (w postpowaniu przygotowawczym) lub do sdu (w postpowaniu sdowym) wniosek o wyznaczenie mu penomocnika z urzdu

  (art. 87 § 1 i 88 § 1 kpk).

 8. Kady dowiedziawszy si o popenieniu przestpstwa ciganego z urzdu ma spoeczny obowizek zawiadomi o tym prokuratora lub Policj

  (art. 304 § 1 kpk).

  Jeeli osoba lub instytucja, która zoya zawiadomienie o przestpstwie nie zostanie w cigu 6 tygodni powiadomiona o wszczciu ledztwa lub dochodzenia, moe wnie zaalenie do prokuratora nadrzdnego albo do prokuratora powoanego do nadzoru nad organem, któremu zoono zawiadomienie

  (art. 306 § 3 kpk. art. 325a kpk).

 9. W razie zoenia przez pokrzywdzonego wniosku o ciganie niektórych sprawców, obowizek cigania obejmuje równie inne osoby, których czyny pozostaj w cisym zwizku z czynem osoby wskazanej we wniosku. Przepis ten nie dotyczy najbliszych osoby skadajcej wniosek

  (art. 12 § 2 kpk).

  Wniosek moe by cofnity za zgod prokuratora, a w postpowaniu sdowym za zgod sdu - do rozpoczcia przewodu sdowego na pierwszej rozprawie gównej; nie dotyczy to przestpstwa okrelonego w art. 197 kk

  (art. 12 § 3 kpk).

 10. Jeeli pokrzywdzony nie ukoczy 15 lat, czynnoci z jego udziaem powinny by, w miar moliwoci, przeprowadzone w obecnoci przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba e dobro postpowania stoi na przeszkodzie

  (art. 171 § 3 kpk).

 11. W sprawach o przestpstwa okrelone w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajowoci) pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukoczy 15 lat, powinno si przesuchiwa w charakterze wiadka tylko raz, chyba e wyjd na jaw istotne okolicznoci, któych wyjanienie wymaga ponownego przesuchania lub zaada tego podejrzany, który nie mia obrocy w czasie pierwszego przesuchania pokrzywdzonego

  (art. 185a § 1 kpk).

 12. Jeeli zachodzi uzasadniona obawa uycia przemocy lub groby bezprawnej wobec pokrzywdzonego wystpujcego w sprawie w charakterze wiadka lub wobec jego najbliszej osoby, w zwizku z postpowaniem moe on zastrzec dane dotyczce miejsca zamieszkania do wycznej wiadomoci sdu lub prokuratora. W takim wypadku pisma procesowe dorcza si wówczas do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres

  (art. 191 § 3 kpk).

 13. Przesuchanie pokrzywdzonego w charakterze wiadka moe nastpi przy uyciu urzdze technicznych umoliwiajcych przeprowadzenie tej czynnoci na odlego

  (art. 177 § 1a kpk).

 14. Pokrzywdzonego, który nie moe stawi si na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dajcej si pokona przeszkody, mona przesucha w miejscu jego pobytu

  (art. 177 § 2 kpk).

 15. W razie okazania innej osoby - pokrzywdzonemu, moe on domaga si, aby czynno t przeprowadzono w sposób wyczajcy moliwo jego rozpoznania przez osob rozpoznawan

  (art. 173 § 2 kpk).

 16. Pokrzywdzony moe skada wnioski o dokonanie czynnoci ledztwa lub dochodzenia

  ( art. 315 § 1 kpk, art. 325a kpk).

 17. Jeeli czynnoci ledztwa lub dochodzenia nie bdzie mona powtórzy na rozprawie, pokrzywdzony i jego przedstawiciel ustawowy, mog by dopuszczeni do tej czynnoci, chyba e w razie zwoki, zachodzi niebezpieczestwo utraty lub znieksztacenia dowodu. Prokurator moe take dopuci pokrzywdzonego do udziau w innych czynnociach ledztwa lub dochodzenia

  (art. 316 § 1 kpk, art. 317 kpk, art. 325a kpk)

 18. Organ prowadzcy postpowanie przygotowawcze ma obowizek dorczenia pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej oraz zezwala na wzicie udziau w przesuchaniu biegego i zapoznaniu si z opini

  (art. 318 kpk).

 19. Pokrzywdzony w toku ledztwa lub dochodzenia moe zwróci si do sdu z daniem przesuchania wiadka, jeeli zachodzi niebezpieczestwo, e nie bdzie mona go przesucha na rozprawie

  (art. 316 § 3 kpk).

 20. Pokrzywdzony uczestniczcy w czynnociach podpisujc protokó moe zgosi zarzuty co do jego treci

  (art. 150 § 2 kpk).

 21. Pokrzywdzony moe da odpisu protokou czynnoci, w której uczestniczy lub mia prawo uczestniczy, jak równie dokumentu pochodzcego od niego lub sporzdzonego z jego udziaem oraz na jego wniosek odpatnie wydaje mu si kserokopi dokumentów z akt sprawy, a za zgod prowadzcego postpowanie przygotowawcze moe on otrzyma odpatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie

  (art 156 § 2 i 5 kpk, art. 157 § 3 kpk).

 22. Pokrzywdzony ma prawo otrzyma na swój koszt po jednej kopii zapisu dwikowego lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynnoci procesowej

  (art. 147 § 4 kpk).

 23. Pokrzywdzony, za zgod prowadzcego postpowanie, moe w toku postpowania przeglda akta i sporzdza z nich odpisy, a take zoy zaalenie na odmow udostpnienia akt

  (art. 156 § 1 i 5 kpk, art. 159 kpk).

 24. Pokrzywdzonemu przysuguje zaalenie na postanowienie o odmowie wszczcia ledztwa lub dochodzenia. W zwizku z tym przysuguje mu prawo przejrzenia akt

  (art. 306 § 1 kpk, art 325a kpk).

  Pokrzywdzonemu przysuguje równie zoenie zaalenia na czynnoci inne ni postanowienia i zarzdzenia, naruszajce jego prawa

  (art. 302 § 2 kpk).

 25. Pokrzywdzony moe zoy wniosek lub wyrazi zgod na zoony wniosek podejrzanego o skierowanie sprawy przez prokuratora do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postpowania mediacyjnego midzy nim a podejrzanym

  (art. 23a kpk).

 26. Pokrzywdzony moe wnie do sdu akt oskarenia o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczcia lub o umorzeniu postpowania przygotowawczego. Termin do wniesienia aktu oskarenia wynosi miesic od dorczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarenia powinien by sporzdzony i podpisany przez adwokata

  (art. 55 § 1 i 2 kpk).

 27. Pokrzywdzony po wniesieniu aktu oskarenia przez oskaryciela publicznego, moe a do czasu rozpoczcia przewodu sdowego zoy owiadczenie, e chce dziaa w charakterze oskaryciela posikowego

  (art. 53 i 54 kpk)

  lub powoda cywilnego

  (art. 62 kpk).

  Jeeli wystpi z powództwem cywilnym w toku postpowania przygotowawczego, moe da równie jego zabezpieczenia. Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysuguje zaalenie do sdu

  (art. 69 § 2 i 3 kpk).

 28. Pokrzywdzony, jako oskaryciel posikowy, ma prawo skada wnioski dowodowe, by obecnym na caej rozprawie, zadawa pytania przesuchiwanym osobom oraz zoy apelacj od wyroku. Jeeli wyrok zosta wydany przez sd okrgowy - apelacja musi by sporzdzona i podpisana przez adwokata

  (art. 446 kpk).

 29. W razie umorzenia lub zawieszenia postpowania przygotowawczego, w którym zgoszone byo powództwo cywilne, pokrzywdzony, w terminie 30 dni od daty dorczenia postanowienia, moe da przekazania sprawy sdowi waciwemu do rozpoznawania spraw cywilnych

  (art. 69 § 4 kpk).

 30. W razie skazania sprawcy za czyn okrelony w art. 46 kk., pokrzywdzony (lub inna uprawniona osoba) ma prawo zwróci si do sdu z wnioskiem o orzeczenie obowizku naprawienia wyrzdzonej szkody w caoci lub czci.
 31. W razie uchylenia lub zmianie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na inny rodek zapobiegawczy, prokurator powiadamia o tym niezwocznie pokrzywdzonego (chyba e pokrzywdzony owiadczy, e z takiego uprawnienia rezygnuje, o czym winien by wczeniej pouczony)

  (art. 253 § 3 kpk).

  

 1. Podstawowe obowizki pokrzywdzonego:

 1. Pokrzywdzony ma obowizek stawi si na kade wezwanie organu prowadzcego postpowanie

  (art. 177 kpk).

  Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawi si na wezwanie organu prowadzcego postpowanie albo bez zezwolenia tego organu wydali si z miejsca czynnoci przed jej zakoczeniem, mona naoy kar pienin w wysokoci do 3000 z, a ponadto zarzdzi jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie

  (art. 285 § 1 i 2 kpk).

 2. W celu ograniczenia krgu osób podejrzanych lub ustalenia wartoci dowodowej ujawnionych ladów mona pobra od pokrzywdzonego odciski daktyloskopijne, wosy, lin, próby pisma, zapach, wykona fotografi osoby lub dokona utrwalenia gosu, za jego zgod biegy moe równie zastosowa rodki techniczne majce na celu kontrol niewiadomych reakcji organizmu tej osoby

  (art. 192a kpk).

 3. Jeeli karalno czynu zaley od stanu zdrowia pokrzywdzonego nie moe on sprzeciwi si ogldzinom i badaniom nie poczonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacj w zakadzie leczniczym

  (art. 192 § 1 i 3 kpk).

  W przypadku zaistnienia wtpliwoci co do stanu psychicznego pokrzywdzonego, jego stanu rozwoju umysowego, zdolnoci postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzee, sd lub prokurator moe zarzdzi jego przesuchanie z udziaem biegego lekarza lub biegego psychologa

  (art. 192 § 2 kpk).

 4. Jeeli pokrzywdzony, nie podajc nowego adresu, zmienia miejsca zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysyane pod tym adresem uwaa si za dorczone

  (art. 139 § 1 kpk).

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2018 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 434585