Strona gwna
Prokuratura Okrgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzdowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagroenia dla maoletnich w Internecie
Ogoszenia
Zamwienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
 
Komunikat
2017-12-21
Zachodniopomorscy prokuratorzy, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przystpili dzi (21 grudnia 2017 roku) rano do przeszukania mieszkania posa na Sejm RP Stanisawa Gawowskiego.... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
W ramach walki ze zorganizowan przestpczoci podatkow Dolnolski Wydzia Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocawiu nadzoruje ledztwo dotyczce grupy przestpczej zajmujcej si ... 
czytaj wiêcej...
Komunikat
2017-12-21
Wczoraj (19 grudnia 2017 roku) w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykonano czynnoci procesowe z picioma zatrzymanymi przez CBA osobami podejrzanymi o przestpstwa o charakterze korupcyjnym.... 
czytaj wiêcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Rzecznik prasowy - 663 863 786 

Tomasz K. podejrzany o oszustwo popenione metod „na tzw. oficera CB”.
Jan K., ukasz M. i Marcin K. podejrzani o paserstwo.


Zorganizowana grupa przestpcza z Koa, zajmujca si przemytem narkotyków, rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura ledczego Policji.


Tomasz Miosz B. oskarony o upraw marihuany, tj. o przestpstwo z art. 63
ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu narkomanii
w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.


Zarzut dla Janusza T. - Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzdu Ochrony Zabytków w Poznaniu - za wydanie decyzji pozwalajcej
na rozbiórk budynku dawnej szkoy talmudycznej w Koninie,
tj. o przestpstwo z art. 231 § 1 k.k.


Konin, dnia 16 lutego  2017 r.

Dyury Prokuratorów w ramach
,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem”


Uprzejmie informuj, e w okresie od 20 lutego do 26 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje po raz kolejny Tydzie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem. Jedn z form obchodów tego Tygodnia bdzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci w ramach dyurów bezpatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysugujcych ofiarom przestpstw – pokrzywdzonym.

W zakresie tutejszej Prokuratury dyury penione bd:
1. w Prokuraturze Okrgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyskiego 1
2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakadowa 7
3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23
4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10
5. w Prokuraturze Rejonowej w Supcy ul. Poznaska 14

w dniach 20 lutego do 26 lutego 2017 r. od godz. 8.00 do 15.00.

Opracowa:
Rzecznik Prasowy
Prokurator Prokuratury Okrgowej

Marek Kasprzak


PO II A 0610.1.2017

 W imieniu Prokuratora Okrgowego w Koninie uprzejmie zapraszam
na konferencj prasow zaplanowan na dzie 21 lutego 2017 r. godz. 10:00
w siedzibie tutejszej Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1.

Konferencja ta powicona zostanie gównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okrgowej w Koninie wraz z podlegymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Supcy w roku 2016.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okrgowej w Koninie

Prokurator

Marek Kasprzak

 


PO I A 06.1.2016

Notatki dotyczce spraw "medialnych", omawianych w dniu 18 lutego 2016 r. podczas konferencji prasowej Prokuratury Okrgowej w Koninie.

 


 

50-letni mieszkaniec Konina oskarony o zncanie i zabójstwo.

Karol B. i Dariusz M. skazani prawomocnymi wyrokami na kary po 5 lat pozbawienia wolnoci za popenienie 11 przestpstw, w tym rozbojów, naruszenia czynnoci narzdów ciaa, kradziey i kradziey z wamaniem.
Trzeci sprawca, Mariusz C.  zosta ujty w grudniu 2014 r.
po niespena 34 miesicach ukrywania si przed organami cigania.

Mieszkaniec Turku ujty przez funkcjonariuszy CB Komendy Gównej Policji
w zwizku z ujawnieniem uprawy konopi indyjskiej w niezamieszkaym budynku.

rodki zabezpieczajce zastosowane wobec 29-letni mieszkaniec Wadysawowa, który dopuci si rozboju przy uyciu niebezpiecznego narzdzia w postaci noa.

Wyrok doywotniego pozbawienia wolnoci dla podwójnego zabójcy.

 


 

  Jak skutecznie chroni ofiary przemocy w rodzinie?

 Ofiary wysokiego ryzyka, standardy midzynarodowe, polskie realia

konferencja Prokuratora Generalnego

pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury,

z udziaem Ministra Sprawiedliwoci, Ministra Pracy i Polityki Spoecznej, Penomocnika Rzdu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Gównego Policji, Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka, Fundacji Centrum Praw Kobiet,

Stowarzyszenia Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Krajowego

Centrum Kompetencji, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz przedstawicieli nauki i prokuratorów

 


02.02.2012r.

Dyury Prokuratorów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestpstw.


 

14.05.2010r.

Pracownik Przedsibiorstwa Remontowego PAK Serwis Spóka z o. o. uleg wypadkowi przy pracy, w wyniku którego dozna cikich obrae ciaa.


07.05.2010r.

Akt oskarenia w sprawie wypadku komunikacyjnego w m. Spawie,
w wyniku którego mier na miejscu ponioso dwoje pieszych.


07.05.2010r.

38-letni mieszkaniec Turku oskarony o oszustwo internetowe.


07.05.2010r.

19-latkowie oskareni o rozbój, kradziee i posiadanie narkotyków.


07.05.2010r.

Przedsibiorca uporczywie naruszajcy prawa pracownicze przez Sdem.


07.05.2010r.

Korzy majtkowa w zamian za pozytywny wynik egzaminu praktycznego na prawo jazdy.


07.05.2010r.

23-letni mieszkaniec Konina oskarony o posiadanie i przechowywanie na nonikach informacji treci pornograficznych z udziaem maoletnich poniej 15 lat.


08.02.2010r.

Obywatelka Chin oskarona o bezprawne przekroczenie granicy.


08.02.2010r.

Obywatele Iraku oskareni o bezprawne przekroczenie granicy.


08.02.2010r.

Wniosek Prokuratury Rejonowej w Koninie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mieszkaca Posady zncajcego si nad on.


08.02.2010r.

Zabójstwo w Grzymiszewie.


08.02.2010r.

Mieszkaniec Lica Wielkiego oskarony o spowodowanie wypadku komunikacyjnego.


08.02.2010r.

Trzej mieszkacy Kalisza oskareni o rozbój.


08.02.2010r.

Rozbój w Licheniu Starym.


02.02.2010r.

W imieniu Prokuratora Okrgowego w Koninie uprzejmie zapraszam na konferencj prasow zaplanowan na dzie 11 lutego 2010 r. godz. 1000 w siedzibie tutejszej Prokuratury Okrgowej w Koninie ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 1. Konferencja ta powicona zostanie gównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okrgowej w Koninie wraz z podlegymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Supcy w roku 2009

 


03.08.2009r.

Mieszkacy Turku w wieku 23 i 27 lata w okresie od maja 2008 roku do czerwca 2009 roku sprzedali wspólnie i w porozumieniu co najmniej 65 grama amfetaminy i 225 grama marihuany.

 


03.08.2009r.

Mieszkaniec Supcy podajc si za funkcjonariusza Policji zada wydania samochodu wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym.


03.08.2009r.

Prokuratura Okrgowa w Koninie skierowaa do Sdu Okrgowego w Koninie akt oskarenia przeciwko 36-letniemu mieszkacowi Supcy oskaronemu o zabójstwo.

 


03.08.2009r.

Sd na wniosek Prokuratury Okrgowej w Koninie zastosowa tymczasowe areszty wobec trzech mczyzn biorcych udzia w grupie przestpczej.


03.08.2009r.

Obywatelka Chin nielegalnie przekroczya granic pastwow do Polski.


20.01.2009r.

Gówna ksigowa Zakadu Gospodarki Komunalnej w Ldku oskarona o przywaszczenie mienia w cznej wysokoci 231.310,79.


20.01.2009r.

Oskareni o wyrzdzenie znacznej szkody majatkowej w kwocie co najmniej 1.068.062,53 zotych.


20.01.2009r.

Dwudziestu czterech mieszkaców Konina, gminy Kazimierz Biskupi i gminy Golina oskaronych o oszustwa.


20.01.2009r.

Dwóch mieszkaców Kazimierza Biskupiego oskaronych o sprzeda narkotyków.


20.01.2009r.

Szczenita pozostawione w baganiku samochodu w miejscu nasonecznionym i pozbawionym dopywu wieego powietrza.


15.01.2009r.

Zaproszenie na konferencj prasow.

 


30.06.2008r.

Byy funkcjonariusz Policji oskarony o przyjcie apówki.

 


30.06.2008r.

Mieszkanka Konina oskarona o uszkodzenia ciaa dozorcy bloku.


30.06.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarony o spowodowanie wypadku drogowego.


30.06.2008r.

Kierowca koparki gsienicowej oskarony o spowodowanie wypadku drogowego.


03.06.2008r.

Prokuratura Rejonowa w Koninie skierowaa wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy wypadku drogowego.


03.06.2008r.

Waciciel jednej z koniskich firm oskarony o wyudzenie towaru.


03.06.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarony o wyudzenie poyczki gotówkowej.


13.05.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarony o dokonanie rozboju.


13.05.2008r.

Pracownik oskarony o przywaszczenie towaru.


 12.05.2008r.

Mieszkaniec Konina oskarony o kilkadziesit oszustw komputerowych i wyudze mienia.


11.04.2008r.

Mieszkaniec gminy Koo oskarony o wrczenie apówki.


11.04.2008r.

Lekarz Oddziau Ratunkowego ZOZ w Kole oskarony o naraenie pokrzywdzonego w wypadku drogowym na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia.


11.04.2008r.

Ordynator Oddziau Pooniczo-Ginekologicznego Szpitala w Kole oskarony o naraenie pacjentki na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia.


11.04.2008r.

Prokuratura Rejonowa w Koninie wszcza ledztwo w sprawie pogryzienia dziecka przez psa rasy niebezpiecznej..


11.04.2008r.

Prokuratura Okrgowa w Koninie skierowaa wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych w sprawie wyudzenia nalenoci od Skarbu Pastwa.


21.03.2008r.

Obywatel amerykaski oskarony o usiowanie wrczenia apówki.


17.03.2008r.

Mieszkaniec gminy Golina oskarony o zncanie si nad on i dziemi.

 


17.03.2008r.

Mieszkaniec gminy lesin oskarony o dokonanie rozboju.


17.03.2008r.

Dwaj mieszkacy Koa oskareni o sprzeda narkotyków.


17.03.2008r.

Dwaj mieszkacy Konina oskareni o usilowanie rozboju.


28.01.2008r.

Dwudziestolatek oskarony o zniewaenie funkcjonariuszy Policji i posiadanie amunicji do broni palnej.


28.01.2008 r. 

apówka w zamian za pozytywne zaliczenie egzaminu na prawo jazdy.


28.01.2008r.

 Dwóch uczniów oskaronych o pobicie kolegi.


28.01.2008r.

Mieszkaniec Supcy podejrzany o dokonanie 39 oszustw zosta tymczasowo aresztowany.

 


 

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2018 © Wszystkie prawa zastrze¿one licznik odwiedzin: 434582