Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Piątek, 20 września 2019
2019-10-01
 W wyniku starań Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Bogdana Święczkowskiego Prokuratora Krajowego od 1 października 2019 roku wynagrodzenie zasadnicze wszystkich urzędników, asystentów i innych prac... 
czytaj więcej...
Czwartek, 19 września 2019
2019-10-01
 W związku z publikacją, która ukazała się 19.09.2019 r na portalu Onet o tytule „Sprawa Kosteckiego. Bokser wprost sugerował, że w agencjach towarzyskich mogli być nagrywani politycy ” po raz kolejny prokuratura informuje, iż... 
czytaj więcej...
wtorek, 17 września 2019
2019-10-01
 Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

Komunikat poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

2019-06-24

 

 
Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 89 § 1 i § 2 w związku z art. 115 § 1 i § l a ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Dotyczy ona prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Prudniku, I Wydziału Cywilnego z 20 marca 2007 roku. 
W jaki sposób powstało zobowiązanie
Zobowiązanie powstało w wyniku umowy pożyczki zawartej 24 lipca 2006 roku pomiędzy pozwaną, a osobą prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu kredytów. Pozwanej została udzielona pożyczka pieniężna w wysokości 4 455,00 zł z terminem jej spłaty wraz z odsetkami umownymi w wysokości 84,64 zł do dnia 24 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami  umowy zawartej pomiędzy stronami transakcji, w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, pozwana obowiązana była do zapłaty odsetek karnych w wysokości 30 % wartości za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.
Pożyczkodawca 25 sierpnia 2006 roku zawarł umowę przelewu, w wyniku której przeniósł przysługującą mu wierzytelność wobec pozwanej na rzecz osoby trzeciej.
Na żądaną w pozwie kwotę 12 536,67 zł składała się kwota udzielonej pożyczki – 4 455,00 zł oraz skapitalizowanych odsetek umownych – 84,64 zł i odsetek karnych za okres od 25 sierpnia 2006 r. do 23 lutego 2007 r. – 7 997,03 zł.
Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku
Sąd Rejonowy w Prudniku w dniu 20 marca 2007 roku w wydanym nakazie zapłaty orzekł o obowiązku zapłaty przez pozwaną na rzecz powoda należności głównej w kwocie 12 536,67 złotych z umownymi odsetkami w wysokości 30 %  w skali miesiąca, począwszy od 26 lutego 2007 roku do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd orzekł o kosztach postępowania.
Od powyższego nakazu zapłaty pozwani nie wnieśli sprzeciwu, dlatego też nakaz zapłaty uprawomocnił się.
Orzeczenie wydane z rażącym naruszeniem prawa
Z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Prudniku nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Działając z jego upoważnienia skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego złożył prokurator Robert Hernand –Zastępca Prokuratora Generalnego.
W skardze nadzwyczajnej zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 359 § 21, art. 359 § 22 oraz art. 359 § 23  kodeksu cywilnego, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie o obowiązku zapłaty należności głównej w kwocie 12 536,67 złotych z umownymi odsetkami w wysokości 30 % w skali miesiąca od dnia 26 lutego 2007 roku do dnia zapłaty.
Zgodnie z art. 359 § 21 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym zarówno w dacie czynności prawnej, z której wynikał obowiązek zapłaty odsetek umownych, jak i w dacie orzekania przez Sąd, maksymalna wysokość odsetek wynikająca z czynności prawnej nie mogła w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego tj. 22% w skali roku, a jeżeli przekraczała tę wysokość to należały się odsetki maksymalne.
Odsetki maksymalne
Ustawodawca, aby przeciwdziałać zjawisku lichwy oraz aby chronić interesy słabszych uczestników obrotu gospodarczego, jakimi są konsumenci, wprowadził do kodeksu cywilnego instytucję odsetek maksymalnych, których wysokość winna stanowić podstawowe odniesienie do oceny ekwiwalentności wysokości wynagrodzenia pożyczkodawcy ustalonego w umowie.
Prokurator wskazał, że przyjęta w umowie wysokość stopy procentowej na poziomie 30 % miesięcznie ma zdecydowanie lichwiarski charakter i nie przystaje do wynagrodzenia możliwego do osiągnięcia w uczciwym obrocie.
Prokurator Generalny wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Prudniku, celem zapewnienia jego zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2019 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 559552