Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy - 663 863 786
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Komunikat 02 kwietnia 2019
2019-04-02
 W dniach 18-24 lutego 2019 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prokuratorzy z całego kraju udzielili blisko 1000 osób porad w zakresie między innymi prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz pracy i ub... 
czytaj więcej...
Komunikat 20 marca 2019
2019-04-02
Nowoczesna prokuratura nie koncentruje się na statystykach. To za czasów poprzedniej władzy i tak zwanej niezależnej prokuratury skupiano się głównie na tym, by jak najszybciej umorzyć lub odmówić podjęcia śledztwa. Żeby statystk... 
czytaj więcej...
Komunikat 18 marca 2019
2019-04-02
Prokuratura Krajowa oświadcza, że opublikowany dziś (18.03.2019 r.) w „Gazecie Wyborczej” artykuł pt.: ,,Prokuratura działa coraz wolniej” zawiera nierzetelne informacje, które w fałszywy sposób przedstawiają wyniki pr... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

Komunikat

2018-03-13

W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie 355 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Postępowaniami tymi objętych jest 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy.
W prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie aktualnie prowadzonych jest 320 spraw karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Dotyczą one łącznie 561 warszawskich adresów. Na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia, wobec czego liczba prowadzonych postępowań ulega zmianie.
W toku prowadzonych śledztw gromadzony oraz analizowany jest materiał dowodowy między innymi w postaci akt własnościowych danych nieruchomości, akt z postępowań administracyjnych, jak również akt sądowych. W sprawach, w charakterze świadków, przesłuchiwani są spadkobiercy nieruchomości lub ich następcy prawni, jak również urzędnicy podejmujący decyzje w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Przesłuchiwani są także lokatorzy nieruchomości objętych postępowaniami. We wszystkich sprawach badane i ustalane są podstawy oraz przesłanki do podjęcia działań o charakterze pozakarnym (administracyjnym oraz cywilistycznym).
Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach  podległych toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. Dotyczą one 204 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy.
W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu śledztwa prowadzone są przez zespół, w skład którego wchodzą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jak również Ministerstwa Finansów. Został on powołany zarządzeniem Prokuratora Krajowego.
Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie dokonywanych ustaleń faktycznych. W sprawach zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, przesłuchano szereg osób, w tym spadkobierców, urzędników, lokatorów.
W sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym.
Zarzuty przedstawiono między innymi: Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – Naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Mariuszowi P. – Kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, prywatnie siostrze Roberta N., Andrzejowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Maciejowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, Maksymilianowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, a także Grzegorzowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Wobec 16 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które są kontynuowane wobec 8 podejrzanych.
Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura realizuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami Prokuratora Krajowego. Do zadań tych zespołów należy w szczególności analiza akt administracyjnych i sądowych, opracowywanie projektów środków prawnych, udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
W zespole prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zarejestrowano dotychczas 723 postępowania wyjaśniające administracyjne oraz 58 postępowań cywilnych w sprawach z zakresu reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
W ramach dotychczasowych prac warszawskiego zespołu sporządzono 3 pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych w odniesieniu do nieruchomości warszawskich położonych przy ulicy Stalowej 25, ulicy Opoczyńskiej 4B, a także części nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład Folwarku Służewiec oraz ul. Targowej 33 w Warszawie. W analizowanych sprawach stwierdzono, że zawarte umowy dotyczące zbycia tych nieruchomości są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażoną w art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, tj. z zasadą uczciwości i przyzwoitości.
Efektem pracy warszawskiego zespołu prokuratorów jest również wniesienie 86 sprzeciwów skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznych decyzji między innymi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygających w kwestii ustanowienia prawa własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości, które objęte były działaniem Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego 26 października 1945 roku.
Ponadto warszawscy prokuratorzy zgłosili udział łącznie w 311 postępowaniach dotyczących nieruchomości warszawskich – zarówno administracyjnych jak też cywilnych. Skierowano także 12 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw oraz 5 skarg  do sądów administracyjnych.
Jako przykład skutecznego działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie można podać sprawę dotyczącą nieruchomości położonej przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie. Za tą nieruchomość orzeczono odszkodowanie na rzecz ustalonych osób fizycznych w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesionego w tej sprawie, Wojewoda Mazowiecki wydał 23 października 2017 roku decyzję, w której stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku przyznającej odszkodowanie w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych.
Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu prowadzonych jest 290 spraw pozakarnych – 258 postępowań administracyjnych i 32 postępowania cywilne.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2019 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 529708